Երևան, 27.Հունվարի.2021, 00:00
Պուտինը միջազգային հանրությանը կոչ է արել Արցախին հումանիտար օգնություն ցուցաբերել Քննարկվել են փետրվարի 18-ին կազմակերպվելիք համապետական հանրահավաքի կազմակերպչական հարցերը Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել. այն հասանելի կլինի այսօր՝ 20:00-ին (լուսանկարներ) «Թովմասյան» հիմնադրամը բարեգործական ակցիա է նախաձեռնում վիրավոր զինծառայողների համար Արարատ Միրզոյանի, աներձագ Հրաչի, Լուլուի, Սիսակ Գաբրիելյանի և ևս 8 հոգու՝ պատերազմի օրերին Արցախ մեկնելը ձևակերպվել է որպես գործուղում․ Mediaport ՀՀ քաղաքացիների մուտքը դեպի ՌԴ բացվում է Գագիկ Ծառուկյանը ՌԴ դեսպանի հետ քննարկել է գերիների վերադարձին և ՀՀ ներքաղաքական օրակարգին առնչվող հարցեր Իշխանությունն ունակ չէ հաղթահարել այն ճգնաժամը, որն ինքն է ստեղծել․ հարցախույզ (տեսանյութ) Դատարանը Փաշինյանին պարտավորեցրեց ներողություն խնդրել Խաչատրյաններից, ինչպես նաև հերքել զրպարտություն հանդիսացող տեղեկությունը Եթե Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական ճանապարհով չհեռանա, պետք է ապստամբություն անել․ Վազգեն Մանուկյան

Օր ա­ռաջ պետք է ա­զատ­վել ան­պա­տաս­խա­նա­տու, ան­պի­տան և ա­պի­կար ղե­կա­վա­րից․ Հովհաննես Հարությունյան․ Irates.am

«Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը «Ե­րի­տա­սար­դի ձայ­նը» նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մա­հիմ­նա­դիր ՀՈՎՀԱՆ­ՆԵՍ ՀԱՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆՆ է։
Ար­դյոք ե­ռա­կողմ հայ­տա­րա­րա­գիրն այն գի՞նն էր, որ պետք է վճար­վեր այս պա­տե­րազ­մը կանգ­նեց­նե­լու դի­մաց։
 
 

-Նախ, ե­կեք հաս­կա­նանք և ար­ձա­նագ­րենք մի փաստ. այս կա­պի­տու­լյա­ցիոն փաս­տա­թուղ­թը վա­տա­գույնն էր վեր­ջին 30 տա­րի­նե­րի բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում։ Բա­ցար­ձա­կա­պես չեմ հա­մա­ձայ­նի այն թե­զի հետ, որ ստո­րագր­ված փաս­տա­թուղ­թը պա­տե­րազ­մի ա­վար­տի գինն էր, սա Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կող­մից «վե­րե­լա­կա­յին բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի» ըն­թաց­քում խոս­տաց­ված գինն էր։
Իշ­խա­նու­թյան գա­լու ա­ռա­ջին իսկ օր­վա­նից վար­չա­պե­տը խս­տա­գույնս հետևում էր նա­խանշ­ված ճա­նա­պար­հին՝ ոտ­նա­հա­րում էր հա­յի ար­ժե­հա­մա­կար­գա­յին ար­ժեք­նե­րը, տա­րա­ծում և ար­մա­տա­վո­րում էր ներ­քին թշ­նա­ման­քը, պա­ռակ­տում էր ազ­գը։ Վերջ­նար­դյուն­քը խայ­տա­ռակ պար­տու­թյունն էր։
Ոչ միայն հնա­րա­վոր էր շատ ա­վե­լի լավ պայ­ման­նե­րով հրա­դա­դար հաս­տա­տել և վե­րա­դառ­նալ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի սե­ղա­նի շուրջ, կա­րե­լի էր ան­գամ խու­սա­փել պա­տե­րազ­մից։
-Երկ­րի քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյան պար­տու­թյու՞նն էր սա, թե՞, ինչ­պես Ար­ցա­խի նա­խա­գահն է ա­սում, դա­վա­ճա­նել ենք բո­լորս...
-Կա­պի­տու­լյա­ցիոն փաս­տա­թուղ­թը բո­լո­րիս պար­տու­թյունն էր. ամ­բողջ հայ ազ­գի, սա­կայն այս ճա­նա­պար­հը մենք չէինք ընտ­րել, այս ճա­նա­պար­հով մեզ տա­րավ այ­սօր­վա քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը։ Իշ­խա­նու­թյու­նը նախ և ա­ռաջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն է, դա գի­տակ­ցել է պետք, սա­կայն հս­տակ կա­րող ենք ա­սել՝ ներ­կա­յիս քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թյան մոտ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան տո­տալ բա­ցա­կա­յու­թյուն է ե­ղել և կա։ Ըստ ի­րենց, մե­ղա­վոր են բո­լո­րը՝ նախ­կին­նե­րը, «սևերն» ու «սպի­տակ­նե­րը», ժո­ղո­վուր­դը, հայ­րե­նի­քի հա­մար կյանք չխ­նա­յած զին­վո­րը, բայց ոչ եր­բեք իշ­խա­նու­թյու­նը՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ։
Հաս­կա­նու՞մ եք, սա խայ­տա­ռա­կու­թյուն է, երբ ՀՀ վար­չա­պե­տի և ԱՀ նա­խա­գա­հի շուր­թե­րից բազ­միցս հն­չում է հետևյալ ար­տա­հայ­տու­թյու­նը՝ մե­ղա­վոր էին դա­սա­լիք­նե­րը, ով­քեր լքե­ցին դիր­քե­րը, այ ե­թե էդ­պես չլի­ներ, մենք չէինք հաս­նի այս օր­հա­սա­կան կե­տին։ Սա ևս մեկ ան­գամ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից խու­սա­փե­լու և ի­րենց ձեռ­քե­րով ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից չոր դուրս գա­լու փորձ է։
-Վեր­ջին օ­րե­րին հրա­ժա­րա­կա­նի դի­մում­ներ ներ­կա­յաց­րին կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ ան­դամ­ներ ու ԱԺ պատ­գա­մա­վոր­նե­ր. սա պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից խու­սա­փե­լու մի­ջո՞ց է։
-Ինչ­պես նշե­ցի, իշ­խա­նա­վոր­նե­րը «պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն» եզ­րույ­թի ըն­կալ­ման հետ լուրջ խն­դիր­ներ ու­նեն։ Վեր­ջին օ­րե­րին հրա­ժա­րա­կան­նե­րի շարքն ա­վե­լի շատ պայ­մա­նա­վոր­ված է ինք­նա­պահ­պան­ման բնազ­դի, քան սե­փա­կան սխալն ըն­դու­նե­լու հան­գա­ման­քով։ Սա­կայն, ան­կախ ա­մե­նից, պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան պետք է են­թարկ­վեն բո­լո­րը, ով­քեր 2,5 տա­րի շա­րու­նակ եր­կի­րը տա­նում էին ար­դեն իսկ հս­տակ ընդ­գծ­ված ան­դուն­դի եզ­րով։ Յու­րա­քան­չյու­րը, զբա­ղեց­րած պաշ­տո­նին հա­մա­պա­տաս­խան, ու­նի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան իր չա­փը։
-Վար­չա­պե­տի հրա­ժա­րա­կանն այ­սօր օ­րա­կար­գա­յի՞ն է ձեզ հա­մար։
-Կար­ծում եմ՝ ե­թե ցան­կա­նում ենք դուրս գալ ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից, այս հարցն օ­րա­կար­գա­յին պետք է լի­նի բո­լո­րի հա­մար։ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ իշ­խա­նու­թյան ղե­կին լի­նե­լու ա­մեն րո­պեն կոր­ծա­նա­րար է հայ ժո­ղովր­դի ա­պա­գա­յի հա­մար։ Հի­մա նա կար­ծես 6 ա­միս է պա­հան­ջում եր­կիրն ա­ղե­տա­լի ի­րա­վի­ճա­կից դուրս բե­րե­լու հա­մար, բայց հարց՝ ո՞վ է այս քաո­սի հե­ղի­նա­կը։ Ար­դյո՞ք հնա­րա­վոր է վս­տա­հել մի մար­դու, ով տա­նուլ տվեց պա­տե­րազ­մը, զր­կեց մեզ ա­մե­նա­թան­կից... Ի­հար­կե՝ ոչ։ Մի՞­թե 2,5 տար­վա մեջ 6 ա­միս չկար։ Օր ա­ռաջ պետք է ա­զատ­վել ան­պա­տաս­խա­նա­տու, ան­պի­տան և ա­պի­կար ղե­կա­վա­րից, որ­պես­զի եր­կի­րը նո­րից կա­րո­ղա­նա շն­չել։

Եվրոպայի խորհրդում կներկայացնեմ զեկույց սոցիալական ցանցերում հանրային դեմքերին թիրախավորելու և ատելության հրահրման դեմ. Նաիրա Զոհրաբյան Հայ գերիներին վերադարձնելու հարցը քննարկվում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ. Ֆրանսիայի ԱԳՆ պետքարտուղար Արմելլա Շաքարյանը նշանակվել է Մեքսիկայում ՀՀ դեսպան Ֆրանսիան կարևորում է ԼՂ-ի վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության դրույթների պահպանումը. ԱԳՆ պետքարտուղար Պատրա՞ստ եք իսկապես առերեսվելու այդ դիմանկարի պատմությանը, պարո՛ն Էրդողան. Կարո Փայլան Ուկրաինայի ՌԾՈւ-ն արդեն այս տարի թուրքական անօդաչու թռչող սարքեր կստանա Զինծառայողներն արյուն են հանձնել. ՊՆ Պուտինը միջազգային հանրությանը կոչ է արել Արցախին հումանիտար օգնություն ցուցաբերել ՊԲ-ն հերոսական դրվագներ է ներկայացրել Վրաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը մեկ օրում ավելացել է 742-ով Այս միջադեպը համարում ենք անհիմն ճնշում լրագրողի նկատմամբ. լրագրողական կազմակերպությունների հայտարարությունը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետների հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ մոտ ապագայում. ՌԴ ԱԳՆ Սարավանի լեռնանցքում տեղ-տեղ մերկասառույց է, Վարդենյաց լեռնանցքը՝ դժվարանցանելի Փաշինյանը վախենում է նոր վարչապետի ընտրությունից իր հրաժարականի դեպքում․ «Լուսավոր Հայաստան» Քննարկվել են փետրվարի 18-ին կազմակերպվելիք համապետական հանրահավաքի կազմակերպչական հարցերը Հայաստանում հունվարի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ ԵԽԽՎ-ն հունվար ամսվա նստաշրջանում արձանագրել է ՍԴ-ի շուրջ տեղի ունեցող ապօրինությունները «Արա, ո՞նց չեք ամաչել՝ պատերազմի ժամանակ Արցախ գնալիս գործուղում եք ձևակերպել, որ օրապահիկ ստանաք․ թո՛ւ ձեր երեսին». Ռուբեն Մելիքյան Այն իշխանությունը, որը կեղծեց հայ ժողովրդի որոշումը, մեկ վայրկյան անգամ չի վարանելու կեղծել ընտրությունները. Արսեն Բաբայան Վարչական վարույթներ՝ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի մի շարք դպրոցներում. ԱԱՏՄ Կապիտուլյանտ նախարարի հետ մերժել են հանդիպել Թեհրանի և Սպահանի թեմակալ առաջնորդները. 168.am Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տվել. այն հասանելի կլինի այսօր՝ 20:00-ին (լուսանկարներ) Արագածոտնի նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում. պաշտպան Զինված հետախուզվողը բանակցությունների արդյունքում բերման է ենթարկվել ոստիկանություն (տեսանյութ) Հայի իսկական տեսակն է անմրցելի և հայի՝ տականքի տականքը․ Արմեն Ասատրյան Սրանք պատերազմի օրերին Արցախ գնալու համար բյուջեից ճանապարհածախս ու աշխատավարձ են ստացել, իսկ ձեր վրա ծախել են՝ «ֆռոնտ ենք գնացել»․ Նարեկ Սամսոնյան «Թովմասյան» հիմնադրամը բարեգործական ակցիա է նախաձեռնում վիրավոր զինծառայողների համար Մեր ամեն մի չծնված գործ՝ ա՛ռ հայրենիքը, ա՛ռ մեր ժողովուրդը և նրա պատմությունը, ունեցած սիրո պակասի արտահայտություն է․ Տիգրան Մանսուրյանն այսօր դարձավ 82 տարեկան Լևոն Սարգսյանը (Ալրաղացի Լյովիկ) կմնա կալանքի տակ. դատարանը մերժեց պաշտպանների միջնորդությունը Իշխանություններն ամեն կերպ փորձում են լղոզել հիմնական քաղաքական օրակարգը. «Բարգավաճ Հայաստան» Հիմնավոր փաստ չկա, որ Հայաստանից անձնագրեր են բաժանվել ադրբեջանցիներին. փոխոստիկանապետ «Գող՝ սիրտը դող». Վազգեն Մանուկյանը՝ Ալեն Սիմոնյանի գրառման մասին Արարատ Միրզոյանի, աներձագ Հրաչի, Լուլուի, Սիսակ Գաբրիելյանի և ևս 8 հոգու՝ պատերազմի օրերին Արցախ մեկնելը ձևակերպվել է որպես գործուղում․ Mediaport Վարչապետի եւ նախագահի կանանց անվանական հրավերներ չեն ուղարկվում. Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ Էդմոն Մարուքյանը ԵԽԽՎ-ում պաշտոն է ստացել Պաշտպանել լրագրողների աշխատանքը պատգամավորների ապօրինի միջամտությունից․ Անի Սամսոնյանը դիմել է ԱԺ նախագահին «Մի՞թե մենք` հայերս, որոշել ենք մեր միջի տգետների ու կիսագրագետների պատճառով ինքնաոչնչացման գնալ». Արտակ Զաքարյան Արտակարգ դեպք Երեւանում․ հետախուզվող քաղաքացին երեխայի է պատանդ վերցրել․ նրա հետ բանակցում է ՀՀ ոստիկանապետը. Shamshyan.com Հայաստանը չի գրանցում COVID-19-ի ռուսական պատվաստանյութը՝ զրկելով քաղաքացիներին անվճար պատվաստվելու հնարավորությունից․ Mediaport «Գիտակցում եմ պատասխանատվության աստիճանը». Արմեն Ղուլարյանը նշանակվեց Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ «Իմ քայլը» հավաքը կազմակերպել է գերեզմանոցում․ Hraparak.am «Պետք է հարցմամբ պահանջեն, թե երբ է չեղարկվել Նիկոլ Փաշինյանի «գողացված» դիվանագիտական անձնագիրը, ինչ ակտով և ինչ թվագրմամբ». Ռոբերտ Հայրապետյան Կճանաչի՞ արդյոք Բայդենը Ցեղասպանությունը և ի՞նչ չպետք է անի Հայաստանի իշխանությունը․ Սուրեն Սարգսյան Նիկոլը համոզված է, որ հայ ազգին պետք են նոր դավաճաններ․ այլ կերպ չես բացատրի արտահերթ ընտրությունների գնալու ներկա քայլերը․ Աղասի Ենոքյան Ե՞րբ այսքան եսասեր դարձանք, որ նույնիսկ սեփական սերնդի համար ցավ չենք զգում․ Թևան Պողոսյան Հայաստանում մինչ օրս կորոնավիրուսից մահացել է 3056 մարդ Փաշինյանի անձնագիրը արժեցել է մի քանի տասնյակ հազար դոլար. նոր մանրամասներ ադրբեջանցիների գործունեությունից (տեսանյութ) Կարևոր նշանակություն ունեցող արոտավայրերի, խոտհարքների ու ջրային պաշարների օգտագործումը անհնարին է դարձել․ Թաթոյանը՝ Գեղարքունիքում իրավիճակի մասին Կարսի զորավարժությունն անցկացվում է մի ժամանակաշրջանում, երբ քննարկվում է ճանապարհային ենթակառուցվածքների բացման հարցը, երկաթգծերի բացման և կառուցման հարցը․ Կարեն Հովհաննիսյան Արտարժույթների փոխարժեքներն այսօր «Ժողովուրդ». Մեծ բլեֆ «Իմ քայլի» կողմից Հարթակում շատ չենք խոսելու, հավաքվում ենք գործողություններ անելու համար. Արշակ Զաքարյանը՝ վաղը սպասվող ակցիաների մասին ՀՀ-ում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ «Հրապարակ». «Իմ քայլում» կարծիքները բաժանվել են. նրանց մի մասը դե՞մ է ԱԺ ինքնալուծարման գաղափարին ՀՀ քաղաքացիների մուտքը դեպի ՌԴ բացվում է «Հրապարակ». Փաշինյանը քրեական գործ է նախապատրաստում Մարությանի դեմ․ Թեհմինա Վարդանյան «Ժողովուրդ». Ռոբերտ Քոչարյանի վարկանիշը բարձրանում է․ դեսպանատների, պետական կառույցների կողմից մարզերում և Երևանում գաղտնի հարցումներ են իրականացվել Լույս չի լինելու Երևանում և 4 մարզում «Հրապարակ». Տոնական միջոցառումների փոխարեն ըմբոստության ալիք. ծրագրում են Փաշինյանին հեռացնել վարչապետի պաշտոնից «Ժողովուրդ». «Իմ քայլը» և Արդարադատության նախարարությունն աշխատում են հասնել Արման Թաթոյանի հրաժարականին Սա Հայաստանի վարչապետի աղջիկն է. այն երկրի, որը տվել է 5000 զոհ, ունի 10 000 վիրավոր և կորցրել է 10 000 ք կմ տարածք. Սարգիս Կարապետյան «Հրապարակ». Մակունցն անձամբ է խնդրել Փաշինյանին իրեն «դուրս գրել» ակտիվ քաղաքական պրոցեսներից Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Բայդենի հետ «Զվարթնոց» օդանավակայանից ոստիկանները հետախուզվողի են հայտնաբերել ՄԻՊ-ը հրապարակել է արխիվային փաստաթղթեր՝ Մեծ և Փոքր Ալ լճերի պատկանելության վերաբերյալ Ստեփանակերտում շմոլ գազից 10 բնակիչ է թունավորվել Խոշոր ավտովթար Երևանում. բախվել են Opel-ն ու Mitsubishi-ին. վերջինս կողաշրջվել է. Shamshyan.com Փետրվարի 3–ին Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ կգումարվի 3-ամյա Մարիամը հաղթահարել է COVID ասոցացված կավասակիանման հիվանդությունը Արմեն Ղուլարյանը կնշանակվի Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Սենատը հաստատել է Էնթոնի Բլինքենին ԱՄՆ պետքարտուղարի պաշտոնում Փաստորեն, Ռոմանոսը նույնպես գիտեր, որ Արցախը հանձնելու են, և չարժի ոչինչ անել Սևանը փրկելու համար. Վահագն Վարագյան Չի կարելի անձով պայմանավորված, իշխանություն երկարացնելու համար օրենք փոխել. Թագուհի Թովմասյան Գագիկ Ծառուկյանը ՌԴ դեսպանի հետ քննարկել է գերիների վերադարձին և ՀՀ ներքաղաքական օրակարգին առնչվող հարցեր Մինչ օրը մոտենում է իր ավարտին, հայտնեմ ձեզ նոր «աչքալուսանք». Արմեն Աշոտյան Անտառապահին մեղադրանք է առաջադրվել Ավելի հիմար սուտ չէի՞ք կարող հորինել. փորձագետի արձագանքը՝ Փաշինյանի անձնագիրը հափշտակելու՝ ԱԳՆ բացատրությանը «Մայիսի 8-ին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հարց քննելն ընդունելի ու ցանկալի էր միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների համար». Արամ Վարդևանյան (տեսանյութ). 168.am Բաքուն վիրավորվել է Միլոնովից եւ ռուս դիվանագետին ԱԳՆ է կանչել Սյունիքի մարզի բոլոր ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց. ԱԻՆ